بررسى روند رشد کمى دانش‌آموزان دوره آموزش متوسطه نشان مى‌دهد که در سال ۱۲۹۷ ش در سراسر کشور يازده دبيرستان با ۲ هزار و ۳۹۲ دانش‌آموز وجود داشته است. طبق آمار رسمى وزارت آموزش و پرورش در سال تحصيلى ۱۳۷۵-۱۳۷۶، تعداد ۳ ميليون و ۵۸۷ هزار و ۹۸۰ دانش‌آموز (نظام قديم، نظام جديد و پيش‌دانشگاهي) در دوره‌هاى روزانه تحصيل مى‌کردند تا رشدى معادل ۱/۱۱ درصد را نسبت به سال قبل نشان مى‌دهد. نسبت دانش‌آموزان دختر در آموزش متوسطه ۷۸/۴۷ درصد و در پيش‌دانشگاهى ۵۴/۵۴ درصد است.


تراکم دانش‌آموزان در هر کلاس درس نظام قديم ۱/۲۹ و نظام جديد ۵/۳۲ درصد بوده است. در سال تحصيلى ۷۵-۷۶، تعداد کارمندان شاغل در دوره متوسطه و پيش‌دانشگاهى ۱۷۸ هزار و ۵۹۴ نفر بوده است که حدود ۴۲/۶۶ درصد آنان مدرک تحصيلى ليسانس و بالاتر، ۸۲/۱۶ درصد فوق‌ديپلم، ۷۹/۱۱ درصد ديپلم و ۹۷/۴ درصد کمتر از ديپلم داشته‌اند. آمار فوق و پاره‌اى مطالعات انجام‌شده نشان‌دهندهٔ اين واقعيت است که على‌رغم توسعهٔ مدارس متوسطه عمومي، فنى و حرفه‌اى و رشد زياد دانش‌آموزان در طول هفتادسال گذشته هنوز مشکلاتى به‌شرح زير در اين دوره وجود دارد:


- گروهى از دانش‌آموزان ۱۴-۱۷ سال (پوشش واقعي) و ۱۴-۱۹ سال (پوشش ظاهري) به دوره متوسطه راه نيافته‌اند.


- تفاوت فاحشى بين تعداد مدارس و دانش‌آموزان متوسطه شهرى و روستائى ديده مى‌شود.


- مدارس متوسطه فنى و حرفه‌اى و کاردانش و تعداد دانش‌آموزان آنها نسبت به مدارس متوسطه نظرى رشد زيادى نداشته است. گرچه برنامه‌ريزان دوره آموزش متوسطه اعلام داشته‌اند که نسبت دانش‌آموزان فنى و حرفه‌اى به‌ متوسط نظرى از ۱۴ درصد در سال ۱۳۷۰ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۷۵-۱۳۷۶ رسيده است.


- توزيع دانش‌آموزان در شاخه‌ها و رشته‌هاى تحصيلي، به‌ويژه در رشته‌هاى فنى و حرفه‌اي، نيازمند سياستى مدون است.


- على‌رغم تشکيل مراکز عالى ضمن خدمت فرهنگيان هنوز درصد زيادى از دبيران اين دوره، تحصيلاتى کمتر از ليسانس دارند و در تدريس دروس نظام جديد متوسطه مهارت لازم را کسب نکرده‌اند.


- حجم کتاب‌هاى درسى تا اندازه‌اى زياد است و زمان اختصاص يافته در بعضى از دروس کافى به‌نظر نمى‌رسد.


- مديران و ساير کارکنان مدارس متوسطه به‌دليل تغيير زياد مقررات و سياست‌هاى مربوط به دورهٔ متوسطه، در راهنمائى دانش‌آموزان با مشکلاتى روبه‌رو هستند.


- به‌علت کمبود امکانات ساختمانى و تجهيزاتى استفاده از وقت آزاد دانش‌آموزان در مدارس متوسطه به‌خوبى ميسر نيست.


- ساختار ادارى مدارس متوسطه به‌نحو مطلوبى طراحى نشده و شرايط لازم براى تحقق اهداف دوره متوسطه و اجراء نظام واحدى فراهم نگشته است.


- بين مراجع مختلف در مورد برنامه‌ها و سياست‌هاى آموزشى متوسطه، دورهٔ پيش‌دانشگاهى و ورود به دانشگاه هماهنگى لازم ديده نمى‌شود.