طبق طرح طبقه‌بندى مشاغل معلمان کشور که در بهمن ۱۳۷۰ سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تدوين و ابلاغ کرده است، خدمت تمام‌وقت متصديان مشاغل مندرج در اين طرح به‌شرح ذيل تعيين شده است:


- آموزگاران و مربيان امور تربيتى دبستان ۲۸ ساعت در هفته


- دبيران و مربيان امور تربيتى مدارس راهنمائى تحصيلي، دبيرستان، هنرستان، آموزشکده‌هاى فنى و مراکز تربيت‌معلم ۲۴ ساعت در هفته


- هنرآوران ۲۴ ساعت در هفته


- مربيان طرح کاد ۲۴ ساعت در هفته


- مدرسان ۲۰ ساعت در هفته


- متصديان آموزشگاه يا کارگاه ۳۶ تا ۴۴ ساعت در هفته. از ساعات تدريس متصديان مشاغل فوق با داشتن بيست سال سابقهٔ تدريس يا مديريت و معاونت مدرسه يا رسيدن به سن پنجاه سالگي، چهارساعت در هفته کسر خواهد شد


- از ساعات کار هنرآموزان، مربيان طرح‌کاد، دبيران شاغل در دبيرستان و مربيان امور تربيتى شاغل در دبيرستان و هنرستان به‌شرط داشتن دست‌کم مدرک تحصيلى ليسانس، دو ساعت در هفته کسر خواهد شد


- خدمت تمام وقت رؤسا و معاونان کليهٔ آموزشگاه‌ها، تمام ساعات رسمى مدرسه خواهد بود


- ساعات کار کارکنان ادارى وزارت آموزش و پرورش همانند ساعات کار ديگر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى است


- ساعت کار مشاوران، ۳۰ ساعت در هفته در نظر گرفته شده که ۲۴ ساعت، ساعت موظفى است.