کارمندان آموزش و پرورش اعم از ادارى و آموزشى طبق قانون استخدام کشورى و براساس ضوابط مقرر مى‌توانند از مرخصى‌هاى مختلف استفاده کنند که به اختصار به توضيح هرکدام مى‌پردازيم.

مرخصى استحقاقى

هريک از مستخدمان رسمى دولت، سالى يک ماه مرخصى و حق استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاى مربوط را دارند، در وزارت آموزش و پرورش کارکنان ادارى برابر دستورالعمل از اين حق در طول سال مى‌توانند استفاده کنند. کارکنان آموزشى حق استفاده از مرخصى استحقاقى را در طول سال تحصيلى ندارند و اين گروه مى‌توانند طبق مقررات از تعطيلات تابستانى استفاده کنند.

مرخصى اضطرارى

مستخدم دولت در موارد اضطرارى براساس آئين‌نامهٔ مرخصى‌ها، مى‌تواند در مواردى نظير ازدواج و غيره حداکثر سه روز از اين مرخصى استفاده کنند و مراتب را به اداره متبوع اعلام دارند.

مرخصى استعلاجى

در صورتى‌که مستخدم دولت بيمار شود و آن بيمارى مانع از خدمت او باشد، بايد مراتب را در کوتاه‌ترين مدت ممکن به ادارهٔ متبوع اطلاع دهد و گواهى پزشک معالج را از طريق مقام مافوق يا رئيس ادارهٔ خود به کارگزينى ارسال کند تا طبق ضوابط مقرر در صورت تأييد مسئولان ذى‌ربط، مرخصى استعلاجى صادر شود.

مرخصى ساعتى يا کمتر از يک روز

مستخدمان دولت مى‌توانند از مرخصى ساعتى يا کمتر از يک روز که حداکثر مدت آن دوازده روز در سال است، استفاده کنند و اين مرخصى جزء مرخصى استحقاقى محسوب مى‌شود.

مرخصى زايمان

کارمندان رسمى يا پيمانى يا قراردادى مى‌توانند براى زايمان نوبت اول، دوم و سوم به‌مدت ۴ ماه از مرخصى زايمان استفاده کنند.