ضريب جدول حقوق مبناء و فوق‌العاده شغل با استناد و مصوبه شماره ۲۲/۶/۷۷/۴۰۷۴۶/ت/۱۸۸۷۰ هيئت محترم وزيران و دستورالعمل شماره ۱۷/۱۲/۷۷ امور ادارى ۵۸/۷۱۰ اداره کل(ادامه)

گروه ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶
حقوق مبناء ۱۷۶۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ۲۰۲۰۰۰ ۲۱۸۰۰۰ ۲۳۲۰۰۰ ۲۴۶۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۲۷۴۰۰۰
پايان دوره ابتدائى - - - - - - - -
%۷۵ ادارى - - - - - - - -
%۱۱۰ آموزشى - - - - - - - -
راهنمائى ۲۴ - - - - - - -
%۷۵ ادارى ۱۳۲۰۰۰ - - - - - - -
%۱۱۰ آموزشى ۱۹۳۶۰۰ - - - - - - -
ديپلم ۱۵ ۲۰ ۲۵ - - - - -
%۸۰ ادارى ۱۴۰۸۰۰ ۱۵۲۰۰۰ ۱۶۳۲۰۰ - - - - -
%۱۲۰آموزشى ۲۱۱۲۰۰ ۲۲۸۰۰۰ ۲۴۴۸۰۰ - - - - -
فوق‌ديپلم ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ - - - -
%۸۵ ادارى ۱۴۹۶۰۰ ۱۶۱۵۰۰ ۱۷۳۴۰۰ ۱۸۵۳۰۰ - - - -
%۱۳۰ آموزشى ۲۲۸۸۰۰ ۲۴۷۰۰۰ ۲۶۵۲۰۰ ۲۸۳۲۰۰ - - - -
ليسانس ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰ ۲۴ - -
%۱۱۵ ادارى ۲۰۲۴۰۰ ۲۱۸۵۰۰ ۲۳۴۶۰۰ ۲۵۰۷۰۰ ۲۶۶۸۰۰ ۲۸۲۹۰۰ - -
%۱۴۰ آموزشى ۲۴۶۴۰۰ ۲۶۶۰۰۰ ۲۸۵۶۰۰ ۳۰۵۲۰۰ ۳۲۴۸۰۰ ۳۴۴۴۰۰ - -
فوق ليسانس ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰ ۲۴ -
%۱۲۵ ادارى ۲۲۰۰۰۰ ۲۳۷۵۰۰ ۲۵۵۰۰۰ ۲۷۲۵۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۰۷۵۰۰ ۳۲۵۰۰۰ -
%۱۵۰ آموزشى ۲۶۴۰۰۰ ۲۸۵۰۰۰ ۳۰۶۰۰۰ ۳۲۷۰۰۰ ۳۴۸۰۰۰ ۳۶۹۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ -
دکترى - ۰ ۴ ۸ ۱۲ ۱۶ ۲۰ ۲۴
%۱۲۵ ادارى - ۲۳۷۵۰۰ ۲۵۵۰۰۰ ۲۷۲۵۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۰۷۵۰۰ ۳۲۵۰۰۰ ۳۴۲۵۰۰
%۱۵۰ آموزشى - ۲۸۵۰۰۰ ۳۰۶۰۰۰ ۳۲۷۰۰۰ ۳۴۸۰۰۰ ۳۶۹۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۱۱۰۰۰


- تذکر:

۱. فوق‌العاده شغل:

خدمتگزاران، راننده، آشپز، متصدى تکثير (متصدى خدمات عمومي) و غيره تا ۱۰۰% فقط در واحدهاى آموزشى


۲. فوق‌العاده شغل:

متصدى امور دفترى در مدارس با مدارک ديپلم ۱۰۵%


۳. حق تأهل:

۵۶۰۰۰ ريال


۴. کمک هزينه اولاد:

۱۱۲۰۰ ريال