ضريب جدول حقوق موضوع ماده يک قانون نظام هماهنگ پرداخت

تاريخ اجراء ۷۰/۱/۱ ۷۴/۱/۱ ۷۵/۱/۱ ۷۶/۱/۱ ۷۷/۱/۱ ۷۸/۱/۱
کمک هزينه عائله‌مندى ۲۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۴۸۰۰ ۵۰۴۰۰ ۵۶۰۰۰
کمک هزينه اولاد ۴۰۰۰ ۴۸۰۰ ۷۲۰۰ ۸۹۶۰ ۱۰۰۸۰ ۱۱۲۰۰
ضريب جدول
حقوق / گروه
۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۸۰ ۲۰۰
۱ ۴۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۶۴۰۰۰ ۷۲۰۰۰ ۸۰۰۰۰
۲ ۴۵۰۰۰ ۵۴۰۰۰ ۶۳۰۰۰ ۷۲۰۰۰ ۸۱۰۰۰ ۹۰۰۰۰
۳ ۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۴ ۵۶۰۰۰ ۶۷۲۰۰ ۷۸۴۰۰ ۸۹۶۰۰ ۱۰۰۸۰۰ ۱۱۲۰۰۰
۵ ۶۲۰۰۰ ۷۴۴۰۰ ۸۶۸۰۰ ۹۹۲۰۰ ۱۱۱۶۰۰ ۱۲۴۰۰۰
۶ ۶۸۰۰۰ ۸۱۶۰۰ ۹۵۲۰۰ ۱۰۸۸۰۰ ۱۲۲۴۰۰ ۱۳۶۰۰۰
۷ ۷۴۰۰۰ ۸۸۸۰۰ ۱۰۳۶۰۰ ۱۱۸۴۰۰ ۱۳۳۲۰۰ ۱۴۸۰۰۰
۸ ۸۱۰۰۰ ۹۷۲۰۰ ۱۱۳۴۰۰ ۱۲۹۶۰۰ ۱۴۵۸۰۰ ۱۶۲۰۰۰
۹ ۸۸۰۰۰ ۱۰۵۶۰۰ ۱۲۳۲۰۰ ۱۴۰۸۰۰ ۱۵۸۴۰۰ ۱۷۶۰۰۰
۱۰ ۹۵۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰ ۱۳۳۰۰۰ ۱۵۲۰۰۰ ۱۷۱۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰
۱۱ ۱۰۲۰۰۰ ۱۲۲۴۰۰ ۱۴۲۸۰۰ ۱۶۳۲۰۰ ۱۸۳۶۰۰ ۲۰۴۰۰۰
۱۲ ۱۰۹۰۰۰ ۱۳۰۸۰۰ ۱۵۲۶۰۰ ۱۷۴۴۰۰ ۱۹۶۲۰۰ ۲۱۸۰۰۰
۱۳ ۱۱۶۰۰۰ ۱۳۹۲۰۰ ۱۶۲۴۰۰ ۱۸۵۶۰۰ ۲۰۸۸۰۰ ۲۳۲۰۰۰
۱۴ ۱۲۳۰۰۰ ۱۴۷۶۰۰ ۱۷۲۲۰۰ ۱۹۶۸۰۰ ۲۲۱۴۰۰ ۲۴۶۰۰۰
۱۵ ۱۳۰۰۰۰ ۱۵۶۰۰۰ ۱۸۲۰۰۰ ۲۰۸۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰
۱۶ ۱۳۷۰۰۰ ۱۶۴۴۰۰ ۱۹۱۸۰۰ ۲۱۹۲۰۰ ۲۴۶۶۰۰ ۲۷۴۰۰۰
۱۷ ۱۴۴۰۰۰ ۱۷۲۸۰۰ ۲۰۱۶۰۰ ۲۳۰۴۰۰ ۲۵۹۲۰۰ ۲۸۸۰۰۰
۱۸ ۱۵۱۰۰۰ ۱۸۱۲۰۰ ۲۱۱۴۰۰ ۲۴۱۶۰۰ ۲۷۱۸۰۰ ۳۰۲۰۰۰
۱۹ ۱۵۸۰۰۰ ۱۸۹۶۰۰ ۲۲۱۲۰۰ ۲۵۲۸۰۰ ۲۸۴۴۰۰ ۳۱۶۰۰۰
۲۰ ۱۶۵۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰ ۲۳۱۰۰۰ ۲۶۴۰۰۰ ۲۹۷۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰