يکى از قوانين مهم کشور قانون بودجه است که در آن بودجه آموزش و پرورش نيز پيش‌بينى مى‌شود. به‌موجب قانون، دولت مکلف است همه ساله بودجه مورد نياز خود را در بخش‌هاى مختلف پيش‌بينى و به‌صورت لايحه‌اى تقديم مجلس شوراى اسلامى کند. وظيفه برقرارى ارتباط با سازمان‌هاى مختلف و دريافت برنامه‌ها و بودجه‌ آنها و تنظيم بودجه کشور برعهده سازمان برنامه و بودجه گذارده شده است.


يکى از سازمان‌هاى مهمى که سهم عمده‌اى از بودجه دولت را به‌خود اختصاص مى‌دهد وزارت آموزش و پرورش است. در تبصره ۶۴ قانون برنامه دوم آمده است: ”دولت مکلف است طى سال‌هاى برنامه دوم اعتبارات جارى و عمرانى فصل آموزشى و پرورشى را در بودجه‌هاى ساليانه به‌نحوى تأمين کند که کليه فعاليت‌هاى آموزش و پرورش به‌خصوص اجراء نظام جديد متوسطه تسريع گردد و با اجراء کليه قوانين و مقررات مربوط، وزارت آموزش و پرورش با هيچ‌گونه کسرى بودجه مواجه نشود“. (هشت سال تلاش؛ ص ۱۰۳.)


هم‌اکنون بودجه آموزش و پرورش در دو شکل جارى و عمرانى همه ساله پيشنهاد و تصويب مى‌شود. بودجه استان‌ها را اداره کل آموزش و پرورش هر استان و دفتر سازمان برنامه و بودجه استان تنظيم مى‌کند.

دفتر بودجه

در تشکيلات مرکزى وزارت آموزش و پرورش زير نظر معاونت پشتيبانى به‌نام دفتر بودجه و تأسيس منابع وجود دارد که مهمترين وظيفه آن همکارى با دفتر تلفيق طرح‌ها و برنامه‌ها و ساير دفاتر دستگاه‌هاى ستادى وزارت آموزش و پرورش در تأمين و توزيع بودجه آنان است. (در آخرين تشکيلات وزارت آموزش و پرورش مصوب اسفند ۱۳۷۷، دفتر بودجه با دفتر تشکيلات ادغام شده است.)