وزارت آموزش و پرورش به‌دليل گستردگى مدارس خود در شهرها و روستاها مناطق متعدد آموزشي، ناحيه آموزشى و نمايندگى‌هاى آموزشى دارد، بنابراين ضرورت دارد براى هريک از اين مناطق، نواحى و نمايندگى‌ها رئيس و معاون يا چند معاون انتخاب شود. اين افراد سمت رهبرى آموزشى و پرورشى منطقه را برعهده خواهند داشت. به‌دليل اهميت نقش و رهبرى آنان در فرآيند تعليم و تربيت منطقه لازم است آنان طبق ضوابطى انتخاب يا عزل شوند. در اين مورد وزارت آموزش و پرورش معمولاً با مشکلاتى مواجه بوده است و با تغيير مقامات بالا، رؤسا و معاونان آموزشى و پرورشى نيز تغيير کرده و ثبات مديريت منطقه از بين مى‌رفت و اين امر در تغيير مديران مدارس و معاونان آنان نيز اثر مى‌گذاشت؛ بنابراين براى انتصاب و عزل رؤسا و معاونان ضوابطى به‌شرح زير در آئين‌نامه نحوه انتصاب و عزل مديران و مسئولان آموزش و پرورش مطرح شد.

نمايندگان آموزش و پرورش در بخش‌ها

۱. مسئولان نمايندگى‌هاى آموزش و پرورش با معرفى رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه و تأييد مديرکل آموزش و پرورش استان و با حکم رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه منصوب مى‌شوند.


۲. مسئولان نمايندگى‌هاى آموزش و پرورش بايد ضمن داشتن کليه شرايط عمومى مندرج در اين آئين‌نامه، واجد شرايط اختصاصى زير باشند:


- داشتن مدرک تحصيلى ليسانس با دست‌کم چهارسال سابقه کار در آموزش و پرورش يا دانشگاه‌ها و يا مؤسسات آموزش عالى.


- داشتن مدرک تحصيلى فوق‌ديپلم با دست‌کم شش سال سابقه کار در آموزش و پرورش.

معاونان ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق

۱. عزل و نصب معاونان ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق به‌عهده اداره آموزش و پرورش است.


۲. معاونان ادارات شهرستان‌ها و مناطق بايد واجد کليه شرايط عمومى مندرج در اين آئين‌نامه باشند.


۳. معاونان آموزشى ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق علاوه بر داشتن کليه شرايط عمومى در اين آئين‌نامه بايد مدرک تحصيلى ليسانس يا بالاتر و هفت سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالى را داشته باشند که دست‌کم سه سال از اين مدت، سابقهٔ تدريس باشد.