رؤساى آموزش و پرورش

۱. داشتن کليه شرايط عمومى مندرج در اين آئين‌نامه‌ها


۲. برخوردارى از تقواى سياسى و عدم مشارکت در درگيرى‌ها و دسته‌بندى‌هائى که مغاير مصالح آموزش و پرورش کشور است


۳. داشتن مدرک تحصيلى ليسانس يا بالاتر با دست‌کم پنج سال سابقه کار در آموزش و پرورش يا دانشگاه و مؤسسات آموزش عالى


۴. داشتن سوابق شغلى زير:


- دست‌کم دو سال سابقهٔ تدريس


- دست‌کم دو سال سابقهٔ خدمت موفق در يکى از سمت‌هاى مديريت يا معاونت واحدهاى آموزشي، مسئوليت‌بخش، رياست يا معاونت ادارات آموزش و پرورش، هماهنگ‌کننده گروه‌هاى آموزش و مديريت مراکز تربيت‌معلم و يا چهارسال سابقه تدريس علاوه بر دو سال مندرج در بند قبلى.

معاونان آموزش و پرورش

معاونان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها بايد واجد شرايط زير باشند و با پيشنهاد مديرکل آموزش و پرورش و تائيد معاون مربوط در وزارتخانه و يا حکم مديرکل منصوب شوند.


۱. داشتن کليه شرايط عمومى مندرج در اين آئين‌نامه.


۲. برخوردارى از تقواى سياسى و عدم مشارکت در درگيرى‌ها و دسته‌بندى‌هائى که مغاير مصالح آموزش و پرورش کشور است.


۳. داشتن دست‌کم ۲۸ سال سن.


۴. معاونان آموزشى استان‌ها علاوه بر شرايط فوق بايد واجد شرايط اختصاصى زير نيز باشند:


- داشتن مدرک تحصيلى ليسانس يا بالاتر با دست‌کم هفت سال سابقه خدمت آموزشى در وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزشى عالي؛


- داشتن سوابق شغلى زير:


۱. دست‌کم دو سال سابقه تدريس


۲. دست‌کم دو سال سابقه خدمت موفق در يکى از سمت‌هاى مديريت يا معاونت واحدهاى آموزشي، مسئوليت‌بخش، رياست يا معاونت ادارات آموزش و پرورش، کارشناس آموزشى يا مسئولان دوره‌هاى تحصيلى ادارات آموزش و پرورش، هماهنگ‌کننده گروه‌هاى آموزشى و مديريت مراکز تربيت‌معلم و يا چهارسال سابقه تدريس علاوه بر دو سال مندرج در بند قبلى.


۵. معاونان ادارى و مالى استان‌ها علاوه بر شرايط بندهاى ۱، ۲ و ۳ قسمت ب بايد واجد شرايط اختصاصى زير باشند:


- داشتن مدرک تحصيلى ليسانس يا بالاتر با هفت سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش.


۶. معاون پرورشى استان‌ها علاوه بر شرايط بندهاى ۱، ۲، ۳ قسمت ب بايد واجد شرايط اختصاصى زير باشند:


- داشتن مدرک تحصيلى ليسانس يا بالاتر با دست‌کم پنج سال سابقه کار آموزشى يا سه سال سابقه کار در امور تربيتى


- برخوردارى از حسن شهرت در اجراء فعاليت‌هاى اسلامي، فرهنگى و سياسى


- آشنائى و علاقه به مسائل فوق برنامه از قبيل فعاليت‌هاى هنرى و ورزشى.


۷. معاونان تأمين و تربيت نيروى انسانى علاوه بر شرايط بندهاى ۱، ۲ و ۳ قسمت ب بايد واجد شرايط اختصاصى زير باشند:


- داشتن مدرک تحصيلى ليسانس و بالاتر با دست‌کم پنج سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش يا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى


- داشتن دست‌کم دو سال سابقه خدمت در سمت مديريت يا برنامه‌ريزى آموزشى دز آموزش و پرورش


- داشتن دست‌کم سه سال سابقه تدريس.