برگزارى جلسات

برابر مادهٔ ۶ قانون، شوراهاى آموزش و پرورش جهت انجام وظايف و اختيارات پيش‌بينى شده در ماد ۴ و ۸، ملزم به تشکيل حداقل يک جلسه در ماه که با حضور دوسوم اعضاء رسميت مى‌يابد، مى‌باشند.


عملکرد شوارهاى مذکور در اين زمينه تشکيل ۵۱۰۲ جلسه بوده است که عليرغم ميانگين رشد ۱۷/۳ درصد جلسات شوراهاى استان و ۷۷/۸ درصد جلسات شوراهاى شهرستان و مناطق نسبت به سال ۷۹، به‌دليل عدم حضور مستمر و فعال برخى از اعضاء، بالاخص استانداران، فرمانداران، بخشداران و ائمه جمعه محترم، برگزارى جلسات در حدّ مورد انتظار محقق نگرديده است.


درصد تشکيل جلسات نسبت به حدّ مورد انتظار
(هر سال ۱۲ جلسه)
شوراهاى استان ۲۱۰ جلسه ۶۰/۳۳ درصد
شوراهاى شهرستان‌ها و مناطق ۴,۸۹۲ جلسه ۶۷/۸۶ درصد
جمع ۵,۱۰۲ جلسه


عليرغم مفاد تبصره ذيل ماده ۶ قانون که محل تشکيل جلسات را ادارات آموزش و پرورش تعيين نموده است، ۹۰/۶۶ درصد جلسات شوراهاى استان و ۸۹/۱۴ درصد جلسات شوراهاى آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق در خارج از آموزش و پرورش تشکيل گرديده‌اند.

مصوبات

بررسى مقايسه‌اى مصوبات شوراهاى آموزش و پرورش با سال‌هاى گذشته، بيانگر رشد کمى و کيفى مصوبات و توجه و اهتمام بيشتر شوراهاى مذکور به فعاليت‌هاى اصلى نظام آموزشى مى‌باشد.


عملکرد شوراها در اين زمينه، ۱۹۷۱۲ مصوبه به‌شرح زير است که گزارش تفصيلى آن در جدول صفحه ۵ ارائه گرديده است.


تعداد مصوبات تعداد    درصد درصد رشد يا افت نسبت به سال ۷۹
آموزشى ۴،۱۶۴ ۲۱/۱۱ درصد        ۱۹/۱۴ درصد رشد
پرورشى ۳،۳۸۸ ۱۷/۱۹ درصد        ۱۷/۲۳ درصد رشد
ادارى و مالى ۳،۵۹۶ ۱۸/۲۴ درصد        ۵/۴۲ درصد افت
عمرانى ۲،۹۰۴ ۱۴/۷۳ درصد        ۱۶/۳۹ درصد رشد
پژوهشى و تحقيقاتى ۷۲۶ ۳/۶۸ درصد        ۲۰/۴۰ درصد رشد
رفاهى و خدماتى ۲،۵۰۲ ۱۲/۶۹ درصد        ۳۸/۶۱ درصد رشد
ساير موارد ۲،۴۳۲ ۱۲/۲۹ درصد        ۳۳/۵۵ درصد رشد
جمع ۱۹۷۱۲ ۱۰۰ درصد


اجراء ۱۵،۴۱۸ مصوبه از مجموع مصوبات (۷۰/۳ درصد رشد نسبت به سال ۷۹)، بيانگر دقت نظر بيشتر شوراها در تعيين دستور کار جلسات، برابر شرح وظايف پيش‌بينى شده در قانون مى‌باشد.

درآمدهاى حاصل از اجراء قانون

عليرغم موانع و مشکلات موجود مبنى بر عدم هماهنگى لازم بين ارگان‌ها و نهادهاى ذى‌ربط، فقدان ضمانت اجرائى لازم براى برخى از مواد قانون و آئين‌نامه‌هاى اجرائى آن و ...، به‌دليل تجارب حاصل از اجراء قانون دگذشته و نيز روند عادى پرداخت شرکت‌ها و مؤسسات خدماتي، توليدى و ...، استحصال عوارض آموزشى و کسب ساير درآمدهاى پيش‌بينى شده در مواد ۱۳ و ۱۱ نسبت به سال گذشته با رشد چشمگيرى مواجه بوده است.


نظر به تنوع منابع درآمدي، حاصل تلاش در اين زمينه به‌شرح زير و جدول مقايسه‌اى صفحه ۷ ارائه مى‌گردد.


درصد رشد يا اُفت نسبت به سال ۷۹
عوارض آموزشى (موضوع بند ۲ ماده ۱۳) ۱،۴۷۷،۸۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳۶/۷۲ درصد رشد

عوارض شهردارى‌ها (موضوع بند ۳ ماده ۱۳) ۵۸،۹۸۴،۰۰۰،۰۰۰ ريال ۵۵/۱۳ درصد رشد

عوارض کالاهاى مصرفى وارداتى (وصولى از خزانه) ۱۷۷،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال ۱۵/۳۹ درصد اُفت

درآمد حاصل از فروش ساختمان‌ها و زمين‌هاى بلااستفاده (موضوع بند ۴ ماده ۱۳، تبديل به احسن نمودن فضاها). ۹،۱۸۷،۰۰۰،۰۰۰ ريال ۶۵۴/۳۴ درصد رشد

هدايا و کمک‌هاى مردمى (موضوع بند ۵ ماده ۱۳) ۸۸،۱۷۷،۰۰۰،۰۰۰ ريال ۶۴/۰۱ درصد رشد

کمک خيّرين مدرسه‌ساز ۴۵۷،۶۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ريال ۱/۹۴ درصد رشد

جذب مشارکت‌هاى داوطلبانه مردمى در مدارس (موضوع بند ۲ ماده ۱۱) ۳۲۶،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال ۱۹/۶۲ درصد رشد

جمع ۲،۵۹۵،۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال


عوارض واريز شده به حساب خزانه بالغ بر ۸۱۳، ۵۹۶، ۴۴۴، ۱۹۰ ريال بوده است.

برگزارى گردهمائى و دوره‌هاى آموزشى

توسعه، ترويج و تعميق فرهنگ مشارکت در جامعه ”تغيير نگرش - فرهنگ‌سازي“ از راهکارهاى مهم استمرار فعاليت اثربخش شوراهاى آموزش و پرورش، مستلزم تعامل و همکارى فعال و همه‌جانبه کليه دست‌اندرکاران امر تعليم و تربيت مى‌باشد. به‌منظور افزايش آگاهى اعضاء، مديران و معاونين واحدهاى آموزشى و ... با اهداف و مفاد قانون و آئين‌نامه‌هاى اجرائى مربوط، گردهمائى و دوره‌هاى آموزشى برگزار گرديده است. عملکرد شوراهاى مذکور در اين زمينه تحت پوشش قرار دادن ۵۴۶، ۲۳ نفر به‌شرح زير در جدول مقايسه‌اى صفحه ۱۱ ارائه گرديده است.


تعداد درصد رشد نسبت به سال ۷۹
گردهمائى ۱۲۲          ۲۰۶/۷۸ درصد
دوره‌هاى آموزشى ۲۵۱          ۱۲۵۵ درصد