با تصويب کلمهٔ فرهنگ به‌جاى معارف در فرهنگستان ايران در سال ۱۳۱۷ ش وزارت معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه عنوان جديدى يافت و وزارت فرهنگ ناميده شد. اين عنوان تا سال ۱۳۴۳ پابرجا بود، بنابراين نام شوراى عالى معارف به شوراى عالى فرهنگ تغيير يافت.


از دوازدهم مهر ۱۳۱۷ شوراى عالى فرهنگ به فعاليت پرداخت و طبق قانون، نظارت بر امور فرهنگى کشور و اتخاذ تصميم در امورى را که در اين قانون تصريح شده بود، برعهده گرفت.


بررسى وظايف و حوزهٔ اختيارات اين شورا نشان مى‌دهد که سياستگذارى و تصويب هدف‌ها، برنامه‌ها و مقررات مربوط به امور فرهنگى کشور و آموزش و پرورش دوره‌هاى تحصيلى پيش‌دانشگاهى و دانشگاهى با شوراى عالى فرهنگ بوده، هم‌چنين تعداد اعضاء اين شورا ۱۷ نفر بوده است.