به‌ منظور احداث، توسعه، ترميم، نوسازى و تجهيز مدارس کشور طبق قانون مصوب ۱۳۵۴، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور تأسيس شده است. وزير آموزش و پرورش رئيس سازمان را منصوب مى‌کند و نيز هدايت و نظارت بر سازمان مرکزى و واحدهاى استانى را به‌عهده مى‌گيرد.


در هر استان، واحدى با عنوان ”گروه نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس“ فعاليت مى‌کند که از سال ۱۳۷۰ به‌صورت ادارهٔ کل درآمده است. اعم وظايف اين سازمان عبارت است از:


- احداث، توسعه، ترميم و نوسازى ساختمان‌هاى مدارس تابع وزارت آموزش و پرورش


- تهيه وسايل و تجهيزات موردنياز وزارت آموزش و پرورش و تعيين معيارها و استانداردهاى مطلوب براى تجهيزات مدارس


- بررسى و تهيه نقشه‌هاى ساختمانى مدارس در هر منطقه با توجه به موقعيت اقليمى


- بررسى‌هاى لازم براى استقرار مدارس در مناطق مختلف کشور


- تصويب و نظارت بر اجراء صحيح پروژه‌هاى ساختمانى مدارس در سطح کشور و تقسيم اعتبارات عمرانى وزارت آموزش و پرورش بين گروه‌هاى نوسازى استان‌ها.