بنا به پيشنها وزير محترم آموزش و پرورش مبنى بر اينکه به‌منظور ايجاد تسهيلاتى مناسب و کارآمد براى اجراء قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعيو جذب و جلب مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش سازمانى وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکيل شود که رئيس آن در حد معاون وزير آموزش و پرورش باشد، شوراى عالى با اصل تشکيل اين سازمان موافقت و مقرر نمود که رئيس اين سازمان را وزير آموزش و پرورش جهت تأييد به شوراى عالى معرفى نمايد. ضمناً مقرر گرديد که اساسنامه‌اى براى اين سازمان تدوين شود و اعضاء شوراى عالى اگر نظر خاصى در مورد اساسنامه اين سازمان دارند به اطلاع شوراى عالى برسانند. اين اساسنامه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.


قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعى مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت در صفحه ۶۴۵ مجموعه قوانين روزنامه رسمى سال ۱۳۶۷ درج شده است.