پژوهشکده تعليم و تربيت

به‌‌منظور تحقق بخشى از وظايف پژوهشى وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعليم و تربيت وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در اين اساسنامه به اختصار پژوهشکده خوانده مى‌شود براساس موافقت قطعى شماره ۲۲۷۵۶/۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴ تأسيس و امور آن طبق اين اساسنامه اداره خواهد شد.

پژوهشکده کودکان استثنائى

پژوهشکده کودکان استثنائى مؤسسه‌اى است وابسته به سازمان آموزش و پرورش استثنائى و به لحاظ مالى مستقل که در اين اساسنامه به اختصار پژوهشکده ناميده مى‌شود، براساس موافقت اصولى شماره ۲۳۱۱/۲۲ مورخ ۲۷/۴/۱۳۷۳ شوراى گسترش آموزش عالى تأسيس و امور آن طبق اين اساسنامه اداره خواهد شد.

دانشکده تربيت دبير فنى و حرفه‌اى

با عنايت به اهميت توسعهٔ آموزش‌هاى فنى و حرفه‌اى و نقش نيروى انسانى در توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى کشور و نقش مربيان و معلمان واجد شرايط جهت تحقق اين امر، دانشکده تربيت دبير فنى و حرفه‌اى براساس مقررات و شرايط اين اساسنامه و ساير مقررات مرتبط با نحوه تأسيس مراکز آموزش عالى تابع وزارتخانه‌ها و به استناد مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى که در اين اساسنامه ”دانشکده“ ناميده مى‌شود تأسيس مى‌گردد.