تعدادى از طرح‌هاى اجراء شده

- تشکيل کميته نظارت و ارزيابى جهت بازديد از مدارس غيرانتفاعى و آموزشگاه‌هاى علمى آزاد سراسر کشور


- بازديد در سال ۸۰ به تعداد ۳۱۲۹ مدرسه ۵۰% توسط بازرسان حوزه‌هاى ستادى سازمان‌ها و ادارات


- بازديد از مدارس ۱۶ استان مجموعاً ۳۳۷ واحد توسط کارشناسان اداره کل


- تشکيل ستاد نظارت و ثبت‌نام جهت رسيدگى به شکايات حضورى و غيرحضورى


- تشکيل کميته رسيدگى به پرونده‌هاى مدارس منحله


- بررسى وضعيت درآمد - هزينه مدارس دوره‌هاى تحصيلى سه مقطع در سال تحصيلى ۸۲-۸۱


- تقويت و تجهيز کتابخانه‌هاى مدارس غيرانتفاعى از طريق انتشارات مدرسه و تربيت (۱۲۷ مدرسه ابتدائى - ۱۵۲ مدرسه راهنمائى - ۱۱۷ دبيرستان تجهيز گرديده است.)


- اصلاح آئين‌نامه تأسيس آموزشگاه‌هاى علمى آزاد از طريق دبيرخانه شوراى عالى آموزش و پرورش


- هماهنگى با شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومى تهران (ويژه رسيدگى به پرونده‌هاى مراکز و مؤسسات آموزش غيرمجاز) و اداره اماکن ناجا جهت برخورد و تعطيلى اينگونه مراکز


- بازنگرى شاخص‌هاى نوسازى (استيجارى و خريدارى)


- برنامه‌ريزى درخصوص توسعه مدارس غيردولتى در خارج از کشور


- ابلاغ آئين‌نامه اجرائى تبصره‌هاى قانون بودجه جهت جذب تسهيلات به استان‌ها پس از تصويب هيئت وزيران


- توزيع استانى اعتبارات رديف ۱۲۷۵۰۰، هماهنگى صندوق تعاون کشور


- پيگيرى لازم جهت افزايش سقف وام و افزايش يارانه وام و وصول مطالبات يارانه وام‌هاى سنوات گذشته


- برنامه‌ريزى توسعه (it) در دبيرستان‌هاى موفق غيرانتفاعى در سال تحصيلى ۸۲-۸۱

جدول تسهيلات اعطائى

محل اعتبار
سال و مبلغ اعتبار
سال ۷۴ سال ۷۵ سال ۷۶ سال ۷۷
۱ تبصره ۳ ۱۰۰ - - ۸۸
۲ شوراى پول و اعتبار ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۴۰
۳ تبصره ۵۰ ۵۱ ۶۳ ۱۰ -
۴ بند الف تبصره ۱۱ (اشتغال‌زائى) رديف ۳۰۱۳۰۲۰۱ - - - -
۵ رديف ۲۷۵۴۵ (مدارس مشارکتى) - - - -
۶ رديف ۱۲۷۵۵۰ (مدارس مشارکتى) - - - -
۷ رديف ۱۲۷۵۳۴ ۶/۹۷۰ - - ۱/۲
۸ رديف ۶۰۱۰۲۹
(مطالبات بانک‌ها درخصوص رايانه سنوات گذشته)
۰/۹۴۵/۲ ۴/۳ ۳ -
- جمع ۱۹۸/۹۱۵ ۱۰۷/۳ ۵۳ ۱۲۹/۲
محل اعتبار
سال و مبلغ اعتبار
سال ۷۸ سال ۷۹ سال ۸۰ پيش‌بينى
سال ۸۱
توضيحات
(مبالغ به ميليارد ريال)
۱ تبصره ۳ ۷۵ ۹۴ ۸۰ ۱۵۰ در سال ۷۹
(۳۰ درصد سهم تهاون)
در سال ۸۰
(۵۰ درصد سهم تعاون)
۲ شوراى پول و اعتبار ۴۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ در سال ۷۹، ۲۸ ميليارد ريال از ماندهٔ مصرف‌نشده توزيع شده است.
۳ تبصره ۵۰ - - - -
۴ بند الف تبصره ۱۱ (اشتغال‌زائى)
رديف ۳۰۱۳۰۲۰۱
- ۵/۱ ۲۷/۵ ۱۰۰
۵ رديف ۲۷۵۴۵
(مدارس مشارکتى)
- ۲۵ - -
۶ رديف ۱۲۷۵۵۰ (مدارس مشارکتى) - - ۷۸/۰۸ ۱۵۰
۷ رديف ۱۲۷۵۳۴ ۷/۵ ۳/۶۴۷ ۹ ۲۰
۸ رديف ۶۰۱۰۲۹
(مطالبات بانک‌ها درخصوص
رايانه سنوات گذشته)
۶ ۶ ۴/۱۴ ۱۰
- جمع ۱۲۸/۵ ۱۶۳/۷۴۷ ۲۲۸/۷۲ ۴۶۰