جدول موافقت اصولى

موافقت اصولى
تعداد موافقت اصولي مدارس دايرشده مدارس دايرنشده
۲۲۳۰۰ ۱۰۳۵۴ ۱۱۹۴۶

جدول متوسط صرفه‌جوئى دولت از محل ساختمان‌هاى آموزشى مدارس غيرانتفاعى (مبالغ به ريال)

متوسط صرفه‌جوئى دولت از محل ساختمان‌هاى آموزشى مدارس غيرانتفاعى (مبالغ به ريال)
تعداد ساختمان قيمت احداث يا خريد متوسط صرفه‌جوئى دولت
۷۵۵۳ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۸۵۶،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰

جدول متوسط ميزان صرفه‌جوئى دولت از محل سرانه جارى در مدارس غيرانتفاعى (با احتساب سرانه هر دانش‌آموز در مدارس دولتى) (مبالغ به ريال)

متوسط ميزان صرفه‌جوئى دولت از محل سرانه جارى در مدارس غيرانتفاعى
(با احتساب سرانه هر دانش‌آموز در مدارس دولتى) (مبالغ به ريال)
سال تحصيلى آمار مدارس
غيرانتفاعى
آمار دانش‌آموزان
غيرانتفاعى
درصد رشدسالانه
دانش‌آموز
۸۰-۷۹ ۹۴۴۷ ۹۱۱۴۷۷ ۳
۸۱-۸۰ ۱۰۳۵۶ ۹۴۲۴۶۱ ۳/۴
متوسط ميزان صرفه‌جوئى دولت از محل سرانه جارى در مدارس غيرانتفاعى
(با احتساب سرانه هر دانش‌آموز در مدارس دولتى) (مبالغ به ريال)
سال تحصيلى متوسط سرانه
جارى
متوسط ميزان
صرفه‌جوئى دولت
جمع
۸۰-۷۹ ۱۱۴۳۰۰۰ ۱،۴۱،۸۱۸،۲۱۱،۰۰۰ ۲،۱۷۲،۷۷۱،۴۱۱،۰۰۰
۸۱-۸۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱،۱۳۰،۹۵۳،۲۰۰،۰۰۰ ۲،۱۷۲،۷۷۱،۴۱۱،۰۰۰


۷درصد پيش‌بينى شده براى پايان برنامه سوم توسعه پيشرفت مطلوبى را نشان مى‌دهد. آمار نشان مى‌دهد در سال گذشته


۱۵۷۵۲ نفر از دانش‌آموزان غيرانتفاعى در دانشگاه‌هاى مختلف پذيرفته‌ شده‌اند.


۲۱۹۵ نفر از دانش‌آموزان غيرانتفاعى در کشور حائز رتبه علمى المپياد گرديده‌اند.

جدول مأمورين فرهنگى شاغل در مدارس غيرانتفاعى

مأمورين فرهنگى شاغل در مدارس غيرانتفاعى
سال تحصيلى کودکستان ابتدائى راهنمائى متوسطه پيش‌دانشگاهى ادارى جمع عمليات
۸۰-۷۹ ۲۹ ۶۵۷۱ ۲۶۶۰ ۲۱۸۶ ۱۱۴ ۴ ۱۱۵۶۴
۸۱-۸۰ ۲۲ ۸۳۴۱ ۳۳۲۴ ۲۴۶۳ ۱۷۲ ۱۲۸ ۱۴۴۵۰


آمار نشان مى‌دهد؛ تعداد کل نيروهاى شاغل در مدارس غيرانتفاعى ۶۷۰۰۰ نفر هستند که بالغ بر ۵۳۵۰۰ نفر از آنها نيروى غيرمأمور بوده و فرصت شغلى جديد ايجاد شده است.

جدول آموزشگاه‌هاى علمى آزاد و زبان‌هاى خارجى

آموزشگاه‌هاى علمى آزاد و زبان‌هاى خارجى
سال تحصيلى ۷۶-۷۵ ۷۷-۷۶ ۷۸-۷۷ ۷۹-۷۸ ۸۰-۷۹
تعداد ۱۶۸۷ ۱۷۶۷ ۱۹۴۸ ۲۲۸۸ ۲۶۸۷
درصد رشد - ۴/۷ ۱۰/۲ ۱۷/۴ ۱۷/۴


آمارها نشان مى‌دهد تعداد آموزشگاه‌هاى علمى آزاد و مشارکت مردمى در بخش آموزش غيررسمى سير صعودى داشته است.


از مهر ۷۹ لغايت مهر ۸۰ تعداد دانش‌آموزان آموزشگاه‌هاى علمى آزاد ۲۵۰۰۰۰ نفر در ۲۶۸۷ باب مدرسه محاسبه شده است.


۱۶۰۰۰ فرصت شغلى ايجاد گرديده که تعداد ۶۰۰۰ نفر نيروى رسمى و تعداد ۱۰۰۰۰نفر نيروى آزاد هستند.