مدارس غيرانتفاعى از طريق مشارکت مردم (مؤسسين حقيقى و حقوقي) در سال ۶۸ فعاليت خود را آغاز کردند. استمرار فعاليت و ارتقاء کمى و کيفى اين مدارس، نهادينه کردن قانون در فرآيند اداره اينگونه مدارس، ارتقاء کيفيت آموزشى و اعتلاء فرهنگ اسلام، شناخت، ارتقاء رشد نيروى انسانى و نقش کليدى آن در توسعه همه‌جانبه موجبات تشکيل دفتر پشتيبانى و توسعه مدارس غيردولتى را فراهم آورد.