سازمان ادارى آموزش و پرورش شهرستان

در رأس سازمان ادارى آموزش و پرورش هر شهرستان رئيس آموزش و پرورش قرار دارد که از طرف مدير کل آموزش و پرورش استان بدين سمت منصوب مى‌شود. رئيس آموزش و پرورش مسئوليت نظارت، هماهنگى و هدايت امور آموزشي، پرورشي، مالى و ادارى منطقه خود را برعهده دارد.


تشکيلات اداري، تعداد پست‌هاى سازمانى و وظايف هريک از ادارات آموزش و پرورش از طرف دفتر تشکيلات و روش‌هاى وزارتخانه تعيين و ابلاغ مى‌شود. هريک از ادارات آموزش و پرورش، به تناسب گستردگى حوزهٔ فعاليت خود، معاونان و واحدهاى مختلف در زمينه‌هاى آموزشي، پرورشي، اداري، مالي، خدماتى و غيره دارد که معمولاً وظايف ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان را در سطح محدودترى در منطقه انجام مى‌دهد.

درجه‌بندى ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و نمايندگى‌هاى بخش‌هاى غيرمنطقه‌اى

طبق تصويب سازمان امور ادارى و استخدامى کشور ادارات کل استان‌ها حداکثر داراى ۷ درجه، نواحي، شهرستان‌ها و مناطق کشور حداکثر داراى ۱۰ درجه و نمايندگى‌هاى بخش‌هاى غيرمنطقه‌اى داراى ۶ درجه به‌شرح زير است:


- درجه‌بندى ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها برحسب تعداد دانش‌آموزان (به‌ نفر):


درجهٔ ۱ تا ۲۰۰ هزار، درجه ۲ تا ۳۰۰ هزار، درجه ۳ تا ۴۵۰ هزار، درجه ۴ تا ۶۵۰ هزار، درجه ۵ تا ۹۰۰ هزار، درجه ۶ تا ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار، درجه ۷ تا ۱ميليون و ۶۰۰ هزار.


- درجه‌بندى پست‌هاى سازمانى ادارات آموزش و پرورش نواحي، شهرستان‌ها و مناطق کشور برحسب تعداد دانش‌آموزان (به‌نفر):


درجهٔ ۱ تا ۵ هزار، درجه ۲ تا ۸ هزار، درجه ۳ تا ۱۴ هزار، درجه ۴ تا ۲۳ هزار، درجه ۵ تا ۳۵ هزار، درجه ۶ تا ۵۰ هزار، درجه ۷ تا ۶۸ هزار، درجه ۸ تا ۸۹ هزار، درجه ۹ تا ۱۱۳ هزار، درجه ۱۰ تا ۱۴۰ هزار و بالاتر.


- درجه‌بندى پست‌هاى سازمان نمايندگى‌هاى بخش‌هاى غيرمنطقه‌اى آموزش و پرورش (به‌نفر):


درجه‌ٔ ۱ تا ۱ هزار و ۲۰۰، درجهٔ ۲ تا ۱ هزار و ۸۰۰، درجهٔ ۳ تا ۳ هزار و ۴۰۰، درجهٔ ۴ تا ۴ هزار و ۸۰۰، درجهٔ ۵ تا ۷ هزار و ۲۰۰، درجهٔ ۶ تا ۱۰ هزار و ۸۰۰. تعداد پست‌هاى سازمانى به تناسب درجه‌بندى‌هاى فوق تعيين شده است.