۱. نقل و انتقال کارکنان آموزشى از دو طريق انتقال درون استانى و برون استاني، طبق ضوابط کلى مندرج در دستورالعمل‌ شمارهٔ ۶۵۴/۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۳/۱۲/۷۳ قابل بررسى است و اين امر با توجه به بخشنامهٔ شمارهٔ ۳۱۴/۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۳/۱۲/۷۳، با مراجعه و تقاضاى مستخدم و تکميل برگ رايانه‌اى مربوط به ادارهٔ متبوع، با استفاده از روش رايانه‌اى بررسى و نتايج به متقاضيان ابلاغ مى‌گردد.


در صورتى‌که پاسخ مثبت باشد حکم لازم با همکارى ادارات آموزش و پرورش مبداء و مقصد صادر مى‌شود و چنانچه پاسخ منفى باشد و مورد اعتراض قرار گيرد، مراتب توسط ادارهٔ مبداء به دفتر خدمات ماشينى احاله و پس از بررسى نتيجهٔ نهائى از سوى دفتر مذکور به ادارات ذى‌ربط ابلاغ و به متقاضى اعلام مى‌شود.


۲. انتقال کارکنان ادارى واحدهاى آموزشى و ادارات، بنا به تقاضاى مستخدم با هماهنگى ادارات مبداء و مقصد و بدون درنظر گرفتن جدول زمان‌بندى مذکور، قابل بررسى و اتخاذ تصميم است.


۳. انتقال برون‌سازماني، بنا به تقاضاى مستخدم و پيشنهادهاى رسيده، در کميسيون برون‌سازمانى مطرح مى‌شود و براساس ضوابط کلى کميسيون تصميم لازم اتخاذ مى‌شود.