- آموزش ضمن خدمت معلمان:

براساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هائى که همه ساله از طريق ادارهٔ کل تربيت‌معلم و آموزش نيروى انسانى به ادارات آموزش و پرورش ابلاغ مى‌شود، واجدان شرايط در آزمون شرکت مى‌کنند و در صورت موفقيت در دوره‌هاى پيش‌بينى شدهٔ کاردانى و کارشناسى و کارشناسى ارشد به ادامهٔ تحصيل مى‌پردازند.


در صورتى‌که فردى از شرايط انتخاب و گزينش شکايتى داشته باشد، ابتدا به کارشناسى تربيت‌معلم و آموزش نيروى انسانى ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان مربوط مراجعه مى‌کند که با هماهنگى مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگيان، موضوع بررسى و نتيجه به شاکى اعلام مى‌شود.


در صورت عدم دريافت پاسخ مناسب، شاکى مى‌تواند به دفتر تربيت‌معلم و آموزش نيروى انسانى وزارت متبوع مراجعه کند تا موضوع برابر دستورالعمل‌ها و ضوابط جارى بررسى و نتيجهٔ آن به شاکى اعلام شود.


در صورتى‌که پس از پيگيرى‌هاى مذکور، باز هم شاکى به نتايج حاصل معترض باشد مى‌تواند به دفتر ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات وزارت آموزش و پرورش مراجعه و موارد را براى بررسى و رسيدگى به آن دفتر منعکس کند. دفتر مذکور مراتب را تاحصول نتيجه با هماهنگى دفتر تربيت معلم و آموزش نيروى انسانى وزارت متبوع پيگيرى مى‌کند و نتيجه را براى اقدام لازم به شاکى و واحد اقدام‌کننده ابلاغ خواهد کرد.