(مواد ۲۷ تا ۳۱ از آئين‌نامهٔ اجرائى آموزش و پرورش همگاني، مصوب جلسهٔ ۳۱۹ مورخ ۴/۳/۱۳۶۲ با اعمال اصلاحيهٔ مصوب جلسهٔ ۳۴۶ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۴ و مصوبات بعدى)

مادهٔ ۲۷

ثبت‌نام دانش‌آموزان با توجه به موارد زير انجام مى‌شود:


۲۷.۱. در هر مدرسه از دانش‌آموزانى ثبت‌نام مى‌شود که محل سکونت آنها حتى‌المقدور به مدرسه نزديک‌تر باشد و ثبت‌نام عموم دانش‌آموزان حداکثر تا بيستم شهريورماه بايد به پايان برسد.


۲۷.۲. ثبت‌نام هر داوطلب براى ادامهٔ تحصيل در هر پايهٔ تحصيلى مستلزم آن است که پايهٔ تحصيلى قبل را با موفقيت به پايان رسانيده و کارنامهٔ تحصيلى يا گواهينامهٔ قبولى در امتحانات مربوط را ارائه دهد و حضور يکى از اولياء دانش‌آموزان هنگام ثبت‌نام لازم است.


- تبصره:

ثبت‌نام دانش‌آموزانى که براى اولين‌ بار به پايهٔ اول دورهٔ ابتدائى وارد مى‌شوند، هم‌چنين ثبت‌نام داوطلبان تحصيل در دورهٔ عمومى آموزش بزرگسالان و داوطلبانى که ادامهٔ تحصيل آنان صورت انتقالى از يک نظام به نظام ديگر دارد تابع مقررات خاص مربوط به آنها است.


۲۷.۳. دانش‌آموزان براى ثبت‌نام در هر مدرسه بايد مدارک لازم از لحاظ احراز هويت و سابقهٔ تحصيلى را که براساس مقررات مربوط مورد تأييد اولياء مدرسه باشد ارائه دهند. (در صورتى‌که اين مدارک در مدرسه موجود نباشد.)


۲۷.۴. انتقال دانش‌آموزان در جريان سال تحصيلى از يک مدرسه به مدرسهٔ ديگر يک شهر، با ارائهٔ دليل موجه و معرفى ادارهٔ آموزش و پرورش محل تا قبل از امتحانات نوبت دوم و از منطقه‌اى به منطقه‌ٔ ديگر به تبع اولياء آنان تا قبل از شروع امتحانات نوبت سوم هر سال، مجاز است و در هر صورت مدارک و پروندهٔ تحصيلى و نمره‌هاى امتحانى اين‌گونه دانش‌آموزان بايد پس از تأييد به‌موقع و حداکثر تا پانزده روز پس از انتقال به مدرسهٔ جديد ارسال شود.


۲۷.۵. اولياء مدارس و کارکنان دفترى موظف هستند به‌محض اخذ يا وصول مدارک تحصيلى دانش‌آموزان جديد [آن مدارک] را براى حصول اطمينان به صحت تنظيم و مطابقت آنها با مقررات مربوط بررسى کرده و در صورت مشاهدهٔ نقص يا تخلف مراتب را به ادارهٔ آموزش و پرورش محل اعلام نمايند تا پس از رسيدگى براى رفع نقص اقدام شود.


۲۷.۶. در شهرها و روستاها مدارس پسران و دختران بايد از هم جدا باشد، اما در روستاهائى که به اين‌صورت فعلاً امکان ندارد بايد سعى شود که با فراهم‌ نمودن امکانات اين مهم تحقق يابد.


۲۷.۷. حداکثر تعداد سال‌هاى مردودى در هر پايهٔ تحصيلى با رعايت ديگر شرايط ثبت‌نام (از جمله مادهٔ ۲۸ همين آئين‌نامه) در دورهٔ ابتدائى دو سال و در دورهٔ راهنمائى تحصيلى يک سال و در آموزش عمومى بزرگسالان دو سال است.


۲۷.۸. ادامهٔ تحصيل دانش‌آموزان دخترى که در حين تحصيل ازدواج مى‌کنند تابع دستورالعمل‌هائى خواهد بود که از طرف وزارت آموزش و پرورش ابلاغ مى‌گردد.

مادهٔ ۲۸

شرايط سنى ثبت‌نام شوندگان آموزش همگانى به‌شرح زير است:


۲۸.۱. در هر سال کودکانى در پايهٔ اول دبستان پذيرفته مى‌شوند که در اول مهرماه همان سال حداقل ۶ سال تمام داشته باشند. حداکثر سن ثبت‌نام در پايهٔ اول دبستان در شهرها ۱۰ سال و در مناطق روستائى و عشايرى ۱۲ سال است.


- تبصره:

دانش‌آموزان پايهٔ اول دبستان با احتساب ۲ سال مردودى مى‌توانند با حداکثر سن موضوع مفاد مادهٔ ۱-۲۸ همين آئين‌نامه ثبت‌نام نمايند.


۲۸.۲. حداکثر سن اشتغال به تحصيل در دورهٔ ابتدائى در شهرها ۱۵ سال و در مناطق روستائى و عشايرى ۱۷ سال است.


۲۸.۳. در هر سال تحصيلى دانش‌آموزانى در پايهٔ اول دورهٔ راهنمائى تحصيلى پذيرفته مى‌شوند که تحصيلات دورهٔ پنجسالهٔ ابتدائى را با موفقيت به پايان رسانيده باشند.


۲۸.۴. حداکثر سن تحصيل در دورهٔ راهنمائى تحصيلى در پايه‌هاى اول و دوم و سوم به‌ترتيب ۱۵، ۱۷، ۱۸ سال است.


۲۸.۵. اگر سن دانش‌آموزى پس از ثبت‌نام در طول سال تحصيلى از حد نصاب مقرر ادامهٔ تحصيل در پايهٔ مربوط تجاوز کند استثنائاً تا پايان همان سال تحصيلى به تحصيلات خود ادامه خواهد داد.


۲۸.۶. در هر سال تحصيلى داوطلبانى مى‌توانند در پايهٔ اول دورهٔ عمومى آموزش بزرگسالان ثبت‌نام کنند که سن آنان در اول مهرماه همان سال حداقل ۱۴ سال باشد.


- تبصره:

دانش‌آموزان مدارس راهنمائى روزانه که به سبب دوسال متوالى توقف در يک پايهٔ تحصيلى به آموزش بزرگسالان منتقل مى‌شوند، هم‌چنين داوطلبانى که در دورهٔ تحصيل در مدارس روزانه ازدواج کرده باشند از اين شرط مستثنى هستند.


۲۸.۷. ثبت‌نام دانش‌آموزانى که به سن مشموليت مقرر در قانون خدمت وظيفهٔ عمومى مى‌رسند در مدارس روزانهٔ راهنمائى تحصيلى ممنوع است و در دورهٔ عمومى آموزش بزرگسالان موکول به ارائهٔ برگ انجام خدمت وظيفه يا هرنوع معافيت قانونى است که تا پايان سال تحصيلى مربوط اعتبار داشته باشد و در هر صورت تابع مقررات و دستورالعمل‌هائى است که از طريق ادارات آموزش و پرورش محل ابلاغ مى‌شود.


- تبصره:

مشمولينى که برگ آماده به خدمت در دست دارند تا تاريخ اعزام به خدمت مى‌توانند در دورهٔ عمومى آموزش بزرگسالان ادامهٔ تحصيل دهند.

مادهٔ ۲۹

شرايط تحصيلى براى ادامهٔ تحصيل در دورهٔ عمومى آموزش بزرگسالان به‌شرح زير است:


۲۹.۱. داوطلبانى براى ادامهٔ تحصيل در پايهٔ اول دورهٔ عمومى آموزش بزرگسالان پذيرفته مى‌شوند که گواهينامهٔ قبولى پايان دورهٔ ابتدائى نظام قديم يا جديد آموزشى يا کارنامهٔ مردودى پايهٔ اول دورهٔ راهنمائى تحصيلى يا دبيرستان‌هاى نظام قديم آموزشى را ارائه دهند.


۲۹.۲. داوطلبانى براى ادامهٔ تحصيل در پايه‌هاى دوم و سوم دورهٔ عمومى آموزش بزرگسالان پذيرفته مى‌شوند که به‌ترتيب کارنامهٔ قبولى پايهٔ قبلى اين دوره (اعم از دورهٔ عمومى يا مکاتبه‌اي) يا کارنامهٔ مردودى پايه‌هاى دوم و سوم دورهٔ راهنمائى تحصيلى (يا دبيرستان‌هاى نظام‌قديم آموزش متوسطه) را ارائه دهند.


۲۹.۳. ثبت‌نام مردودشدگان دورهٔ راهنمائى تحصيلى و نظام قديم آموزش متوسطه در دورهٔ عمومى آموزش بزرگسالان مشروط بر آن است که سال‌هاى مردودى آنان در پايهٔ تحصيلى مربوط از دو سال متجاوز نباشد. اين‌گونه داوطلبان حداکثر به‌مدت يک سال ديگر مى‌توانند در دورهٔ عمومى آموزش بزرگسالان به تحصيل خود ادامه دهند.

مادهٔ ۳۰

انتقال داوطلبان ادامهٔ تحصيل از مدارس روزانه به دورهٔ عمومى آموزش بزرگسالان و بالعکس با رعايت شرايط سنى و ديگر مقررات مربوط بلامانع است، ولى در طول سال تحصيلى حداکثر تا قبل از شروع امتحانات نوبت دوم مجاز است.

مادهٔ ۳۱

ثبت‌نام مجدد دانش‌آموزانى که به‌علل موجه ترک تحصيل کرده و بخواهند به تحصيلات خود ادامه دهند با رعايت شرايط سنى و ديگر مقررات در پايهٔ تحصيلى مربوط بلامانع است.