- شرايط درخواست‌کننده:


۱. داشتن التزام عملى به ولايت فقيه و قانون اساسى


۲. تابعيت جمهورى‌اسلامى ايران


۳. عدم وابستگى به رژيم سابق يا گروهک‌هاى منحرف


۴. تأهل و داشتن حداقل ۳۰ سال سن


۵. داشتن حداقل ۳ سال سابقهٔ فرهنگى در آموزش و پرورش


- مدارک مورد نياز:


۱. تصوير تمام صفحات شناسنامه


۲. تصوير آخرين مدرک تحصيلي


۳. تصوير گواهى پايان‌خدمت يا معافيت دائم


۴. ارائهٔ ۴ قطعه عکس ۴?۳


۵. تکميل دوسرى پرسشنامه


۶. تصوير آخرين حکم کارگزينى


۷. تصوير اساسنامهٔ تأييدشده توسط ادارهٔ ثبت شرکت‌ها


۸. اصل رسيد بانکى واريز مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال


- محل مراجعه:


- تهران:

شوراى نظارت بر مدارس غيرانتفاعي، مستقر در ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان تهران، واقع در خيابان طالقاني، خيابان کيوان


- استان‌ها و شهرستان‌ها:

ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان، شوراى نظارت بر مدارس غيرانتفاعي


- محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت:


- تهران:

۱. شوراى نظارت بر مدارس غيرانتفاعي


۲. دفتر وزير آموزش و پرورش، واقع در خيابان سى‌تير


- استان‌ها و شهرستان‌ها:

اداره کل آموزش و پرورش استان