- شرايط درخواست‌کننده:


۱. کليهٔ افراد حقيقى يا حقوقى خيّر


۲. اهداء زمين به آموزش و پرورش


۳. اهداء لوازم ساختمانى يا آزمايشگاهى


۴. تأمين عوامل فنى و نيروى انسانى مورد نياز


- محل مراجعه:


- تهران:

ادارات آموزش و پرورش مناطق مختلف آموزش و پرورش


- استان‌ها و شهرستان‌ها:

ادارهٔ کل نوسازى و توسعه و تجهيز مدارس


- محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت:


- تهران:

۱. ادارهٔ کل نوسازى و توسعه و تجهيز مدارس، خيابان ولى‌عصر، بالاتر از تقاطع ميرداماد


۲. دفتر وزير


- استان‌ها و شهرستان‌ها:

ادارهٔ کل نوسازى و توسعه و تجهيز مدارس استان يا ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها