نقل و انتقالات، طبق ضوابط و دستورالعمل‌ مربوط، در مقطع زمانى معين برمبناى امتيازات کسب‌شده به‌وسيلهٔ رايانه انجام مى‌گيرد. ليکن در موارد اضطرارى هيئت‌هاى خاصى در ادارات کل آموزش و پرورش و ادارهٔ کل امور ادارى وزارت متبوع در شهريورماه هرسال تشکيل مى‌شود و خارج از زمان نقل و انتقالات عادى (رايانه‌اي)، موارد خاص و اضطرارى را بررسى و براى افراد واجد شرايط (۱. فوت يکى از بستگان درجه اول ۲. بيمارى حاد با تأييد کميسيون پزشکى ۳. انتقال غيرمترقبهٔ همسر پس از زمان نقل و انتقالات عادي) مجوز انتقال را صادر مى‌کنند.


در صورتى‌که شاکى طبق ضابطه شرايط انتقال را دارا باشد و در وضعيت انتقال او مشکلى پيش آيد، ابتدا بايد به ستاد نقل و انتقال منطقهٔ مربوط مراجعه کند.


چنانچه مشکل شاکى در منطقهٔ محل خدمت برطرف نشود، شاکى مى‌تواند براى طرح شکايت و رسيدگى به آن به ستاد نقل و انتقالات استان مربوط مراجعه کند. ستاد به درخواست موردنظر رسيدگى و نتيجه را به شاکى اعلام خواهد کرد.


در صورتى‌که شاکى در مراحل اول و دوم به نتيجه‌اى نرسد، پروندهٔ وى در دفتر ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات وزارتخانه مورد بررسى قرار مى‌گيرد. اين دفتر پس از انجام بررسى‌هاى اوليه و تهيهٔ نظرات کارشناسي، موضوع را به کميسيون خاص نقل و انتقالات اضطرارى وزارتخانه ارجاع مى‌کند تا مورد بررسى و اخذ تصميم قرار گيرد. نتيجه از طريق اداره کل امور ادارى به شاکى و اداره کل استان محل خدمت متقاضى ابلاغ مى‌گردد.