کميسيون ارزشيابى

شوراى عالى آموزش و پرورش در دويست و سى و ششمين جلسهٔ خود به تاريخ ۶/۲/۱۳۶۰ آئين‌نامهٔ ارزشيابى مدارک تحصيلى خارجى را به تصويب رساند و به‌موجب آن رسيدگى به مدارک تحصيلى صادرشده از مدارس کشورهاى خارجى تا سطح ديپلم کامل متوسطه، هم‌چنين ارزشيابى و تعيين معادل آنها در نظام آموزشى ايران برعهدهٔ:


- کميسيون تحصيلات نظرى


- کميسيون تحصيلات فنى و حرفه‌اى


هريک از کميسيون‌هاى فوق سه عضو خواهند داشت که به پيشنهاد دبيرکل شوراى عالى آموزش و پرورش و تائيد رئيس شورا با اطلاع شوراى عالى انتخاب خواهند شد.


به استناد مادهٔ ۲ آئين‌نامه، وظيفهٔ کميسيون‌هاى ارزشيابى مدارک تحصيلى خارجى عبارت است از:


تعيين ارزش مدارک تحصيلى خارجى و تطبيق آنها با مراحل تحصيلى ايران براساس معيارها و ضوابط مصوب شوراى عالى آموزش و پرورش و روشى که به تصويب کميسيون‌هاى ارزشيابى مربوط برسد.


برابر مفاد مادهٔ ۳ و مادهٔ ۹ آئين‌نامهٔ فوق، کميسيون‌ها مى‌توانند در هر مورد که تشخيص دهند تعيين ارزش مدارک تحصيلى خارجى را به گذراندن امتحان يک يا چند درس موکول کنند و يا اعلام‌نظر نمايند که متقاضى در امتحان قوه شرکت کند.


نحوهٔ انجام امتحان قوه را در مورد اين قبيل افراد، کميسيون ارزشيابى مربوط معين خواهد کرد و آراء کميسيون‌هاى ارزشيابى که در ارزشنامه‌ها قيد مى‌شود از جهت ثبت‌نام و ادامهٔ تحصيل و امتحان قوّه در هر موقع از سال تحصيلى قابل اجراء است و محدوديت زمانى آئين‌نامه‌هاى جارى در اين زمينه مانع اجراء آن نمى‌شود.

کميسيون مُعين شوراى عالى آموزش و پرورش

در چهارصد و شصت و ششمين جلسهٔ شوراى عالى آموزش و پرورش به تاريخ ۱۲/۸/۱۳۶۸، آئين‌نامهٔ کميسيون معين شوراى عالى آموزش و پرورش به تصويب رسيد و در پانصد و يکمين جلسهٔ شورا به تاريخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ اصلاحاتى در آن به‌عمل آمد.


ترکيب اين کميسيون به‌شرح زير است:


- يک نفر از اعضاء شوراى عالى به انتخاب شورا که رياست کميسيون را نيز برعهده خواهد داشت.


- دو نفر از مديران کل وزارتخانه: مديرکل دفتر تحقيقات و برنامه‌ريزى درسي، مديرکل دفتر آموزش ابتدائى و راهنمائى تحصيلى


- چهارنفر از صاحبنظران به معرفى وزير آموزش و پرورش شورا


وظيفهٔ اين کميسيون بررسى و تصويب مطالبى است که به پيشنهاد وزير و تأييد شورا به کميسيون ارجاع مى‌شود و مصوبات آن به اطلاع اعضاء شورا مى‌رسد. چنانچه هريک از اعضاء شورا ظرف مدت يک هفته اعتراض خود را نسبت به‌هر قسمت از مصوبه اعلام دارند، در اولين جلسه موضوع مطرح مى‌گردد. چنانچه پيشنهاد به تأييد شوراى عالى برسد، مصوبهٔ کميسيون لغو و عودت داده مى‌شود؛ در غير اين‌صورت، مصوبهٔ کميسيون به‌منزلهٔ مصوبهٔ شورا تلقى مى‌گردد و با امضاء وزير آموزش و پرورش ابلاغ مى‌شود.

کميسيون بررسى محتواى برنامه‌هاى درسى

به‌منظور اجراء مفاد بندهاى ۳ و ۵ از وظايف و اختيارات شوراى عالى آموزش و پرورش موضوع مادهٔ ۶ لايحهٔ قانونى راجع به تشکيل شوراى عالى مبنى بر بررسى و تصويب برنامه‌هاى درسى و تربيتى کليهٔ مؤسسات آموزشى کشور که در حوزهٔ وزارت آموزش و پرورش قرار دارند و تأييد انطباق مطالب کتاب‌هاى درسى با برنامه‌هاى مصوب شورا، مقرر شد کميسيونى تحت عنوان کميسيون بررسى محتواى برنامه‌هاى درسى تشکيل گردد و آئين‌نامهٔ اين کميسيون در پانصد و شصت و هفتمين جلسهٔ شوراى عالى آموزش و پرورش در تاريخ ۸/۲/۱۳۷۳ به تصويب رسيد.


برطبق مادهٔ يک آئين‌نامهٔ فوق، وظايف کميسيون به‌شرح زير است:


- تدوين اصول و بينش‌ها و نگرش‌هاى کلى حاکم بر برنامه‌ها و محتواى دروس


- بررسى اهداف و برنامه‌هاى کتب درسى پايه‌ها و دوره‌ها و رشته‌هاى مختلف تحصيلى براساس هدف‌هاى مصوب هر دوره و پايه و رشته


- بررسى انطباق محتواى کتب درسى با سرفصل‌هاى مصوب


- ارزشيابى مناسب و مستمر برنامه‌ها، سرفصل‌ها و محتواى کتب درسى


- تبصره:

دستورالعمل اجرائى اين بند توسط کميسيون تهيه و به تصويب شوراى‌ عالى آموزش و پرورش خواهد رسيد.


- بررسى و اظهارنظر در مورد موضوعاتى که از طرف شوراى عالى آموزش و پرورش يا رئيس شورا (در محدودهٔ وظايف کميسيون) به کميسيون ارجاع مى‌گردد.


براساس مادهٔ ۳ آئين‌نامه، اعضاء کميسيون ۱۴ نفر و ترکيب آن به‌شرح زير است:


- دبيرکل شوراى عالى آموزش و پرورش


- يک نفر از اعضاء شوراى عالى آموزش و پرورش به انتخاب شورا


- دو نفر صاحبنظر در علوم تربيتى و برنامه‌ريزى آموزشى و آشنا به مسائل آموزش و پرورش به پيشنهاد وزير و تأييد شوراى عالى


- يک نفر آشنا به مسائل آموزش متوسطه و يک نفر آشنا به مسائل آموزش عمومى به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تأييد شوراى عالى


- چهارنفر از معلمان مجرب در رشته‌هاى علوم پايه، علوم انساني، فنى و معارف اسلامى به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تأييد شوراى عالى


- يک نفر متخصص برنامه‌ريزى درسى از سازمان پژوهش و برنامه‌ريزى آموزشى به پيشنهاد رئيس سازمان مذکور و تأييد شوراى عالى آموزش و پرورش


- يک نفر متخصص تکنولوژى آموزشى به پيشنهاد رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزى آموزشى و تأييد شوراى عالى آموزش و پرورش


- مديرکل دفتر برنامه‌ريزى و تأليف کتب درسى


- دبير شوراى عالى برنامه‌ريزى وزارت فرهنگ و آموزش عالى و يا يک نفر به انتخاب آن شورا


- تبصره:

رئيس کميسيون برابر ماده ۲ آئين‌نامهٔ کميسيون‌هاى شوراى عالى آموزش و پرورش تعيين مى‌گردد.


ضمناً کميسيون مى‌تواند براى بررسى محتواى برنامه‌هاى درسى در هر دورهٔٔ آموزشي، کميته يا گروه‌هاى کار تشکيل دهد و اعضاء آن از بين متخصصان و صاحبنظران دستگاه‌ها و مؤسسات ذى‌ربط (استادان دانشگاه‌ها و مدرسان مراکز تربيت‌معلم، معلمين، مديران و معاونان) برحسب مورد به پيشنهاد رئيس و تصويب کميسيون انتخاب مى‌شوند.


مصوبات اين کميسيون براى اتخاذ تصميم نهائى به وزير آموزش و پرورش يا شوراى عالى آموزش و پرورش (برحسب مورد) تقديم مى‌گردد.