- توضيح:


در مدارس غيرانتفاعى و نمونهٔ مردمي، برطبق ضوابط و دستورالعمل‌هاى مربوط، از دانش‌آموزان شهريه دريافت مى‌شود ولى اخذ شهريه از دانش‌آموزان مدارس دولتى (عادي) اکيداً ممنوع است.


- مدارک مورد نياز:


۱. ارائهٔ شکايت کتبى يا مراجعهٔ مستقيم شاکى به منطقهٔ آموزش و پرورش مربوط


- محل مراجعه:


- تهران:

منطقهٔ آموزش و پرورش مربوط


- استان‌ها و شهرستان‌ها:

ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان يا ادارهٔ آموزش و پرورش شهرستان


- محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت:


- تهران:

۱. ادارهٔ آموزش و پرورش منطقه


۲. ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان


۳. دفتر ارزشيابي، بازرسى و رسيدگى به شکايات استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل آموزش و پرورش