۱. داشتن مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى


۲. داشتن آثار ارزنده و متناسب با نيازهاى فرهنگى در خارج از کشور به تأييد هيئت ذيربط در معاونت امور فرهنگى


۳. رعايت ضوابط و معيارهاى بين‌المللى نظير شماره‌گذاري، استفاده از رايانه، صدور برگ سفارش کالا به تشخيص هيئت فوق


۴. رعايت شئون اسلامى و قوانين و مقررات مصوّب جمهورى اسلامى ايران


۵. ناشران شرکت‌کننده در نمايشگاه‌هاى کتاب خارج از کشور بايد حداقل روز قبل از تشکيل نمايشگاه نسخه‌اى از کتب موردنظر را به ادارهٔ امور نمايشگاه‌ها ارائه کنند.


۶. کتب ارائه‌شده از سوى ناشران در نمايشگاه بايد تأليفى باشد نه ترجمه‌اى


تبصرهٔ : ناشرانى که بيشترين آثار را به زبان‌هاى زندهٔ خارجي، به‌ويژه به زبان کشور ميزبان، داشته باشند و کتاب‌هايى که به معرفى فرهنگ، هنر، تاريخ انقلاب و معارف اسلامى پرداخته باشند و کتاب‌هايى که براى نخستين بار و براساس کهن‌ترين نسخ معتبر تصحيح و تأليف شده باشند، در اولويت قرار دارند.


۷. ناشران براى شرکت در نمايشگاه بايد فهرست آثار خود را به زبان کشور ميزبان و يا به زبان انگليسى تهيه کنند و قبلاً براى تأييد به ادارهٔ امور نمايشگاه‌هاى خارج از کشور در معاونت امور فرهنگى وزارت ارشاد اسلامى تحويل دهند.


۸. تمام مواد تبليغاتي، اعم از عکس و اعلان و تابلو، که براى برگزارى نمايشگاه تهيه مى‌شود بايد قبل از ارائه در نمايشگاه به تأييد ادارهٔ امور نمايشگاه‌ها برسد.


۹. خروج هر عنوان کتاب براى نمايش و فروش در نمايشگاه منوط به کسب مجوز از ادارهٔ امور نمايشگاه‌هاست.


۱۰. فروش و اهداى نسخ خطى و کتب نفيس به هر عنوان ممنوع است.


تبصرهٔ ۱. درآمدهاى حاصل از فروش کتاب توسط ناشر متعلق به خود اوست.


تبصرهٔ ۲. پرداخت هزينه‌هاى مربوط به عزيمت و اقامت ناشران، حمل و نقل مواد و کالاهاى انتشاراتى و تبليغاتى به عهدهٔ خود ناشران است.

محل مراجعه

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ادارهٔ کل روابط و مراکز فرهنگى