مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

۱. درخواست کتبى متقاضى


۲. ارائهٔ تصوير آخرين مدرک تحصيلى و شناسنامه


۳. ارائهٔ تصاوير تقديرنامه، ديپلم افتخار، گواهى شرکت در نمايشگاه‌ها و ...


۴. ارائهٔ تصوير نمونهٔ آثار هنرى با مشخصات کامل


۵. تکميل برگه‌هاى شناسنامه هنرى


۶. ارائهٔ توجيهات اقتصادي، فنى و هنرى توسط درخواست‌کننده


۷. بررسى پروندهٔ درخواست‌کننده و بازديد از محل


۸. تأييد مبلغ درخواستى و ارسال کليهٔ مدارک و سوابق به ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان تهران

محل مراجعه

تهران: خيابان حافظ، خيابان استاد شهريار، جنب تالار وحدت، مرکز هنرهاى تجسمى