۱. ثبت ولادت و صدور شاسنامه


۲. ثبت وفات و صدور گواهى فوت


۳. تعويض شناسنامه‌هاى موجود در دست مردم


۴. ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات


۵. صدور گواهى ولادت براى اتباع خارجى


۶. تنظيم دفاتر ثبت کل وقايع و نام خانوادگى


۷. جمع‌آورى و تهيهٔ آمار انسانى سراسر کشور و انتشار آن


۸. صدور کارت شناسايى براى افراد بالاى ۱۵ سال