نام‌خانوادگى اشخاص زمانى تغيير داده مى‌شود که:


۱. مستهجن و ناپسند باشد.


۲. از واژه‌هاى خارجى باشد.


۳. مغاير با ارزش‌هاى فرهنگ اسلامى باشد.


۴. محکوميت جزايى براى يکى از افراد خانواده پيش آيد که موجب سرافکندگى شود.


۵. از لحاظ نام و نام‌خانوادگى در محل صدور سند تکرار شده باشد.


۶. بيش از دو کلمه و يا بيش از يک کلمه و يک حرف يا عدد و يا پسوند به طور مطلق و يا مضاف نام محل باشد (مانند: دو اصل تهراني، عدنان تکان تپهٔ تهراني).

مدارک مورد نياز

۱. تکميل برگ درخواست تغييرنام خانوادگى


۲. اصل و تصوير شناسنامه


۳. سه قطعه عکس