۱. در هر ادارهٔ ثبت احوال، هيئت حل اختلاف با ترکيب خاص خود مأموريت دارد که اختلافات و اشتباهات سجلى را برطرف کند.


۲. در مورد تغيير سن، هيئتى به نام کميسيون اصلاح سن در هر ادارهٔ ثبت احوال مأموريت دارد که به درخواست متقاضيان رسيدگى و حکم شايسته را صادر کند.