طبق قانون، به هر کسى که درخواست صدور گواهى متوفى کند، در قبال دريافت مبلغ ۵۰۰ ريال به ازاى هر برگ، ارائه مى‌شود.