تذکر: افراد بالاى ۱۵ سال، طبق قانون، بايد شناسنامهٔ خود را عکسدار کنند.

مدارک مورد نياز

۱. اصل شناسنامه


۲. سه قطعه عکس


۳. يک نسخه تصوير شناسنامه


۴. اصل و تصوير مدرک معتبر عکسدار (مثل گذرنامه، گواهى‌نامهٔ رانندگي)


۵. فيش بانکى پرداخت ۲۰۰۰ ريال هزينهٔ لازم طبق تعرفهٔ قانوني


تذکر:


۱. چنانچه صاحب شناسنامه مدارک معتبر عکسدار نداشته باشد، بايد پشت عکس او توسط مراجع انتظامى گواهى و به مهر واحد انتظامى محل اقامت شخص مُهر شود.


۲. تمام افراد در ۳۰ سالگى بايد نسبت به تجديد عکى شناسنامهٔ خود اقدام کنند که مانند شرايط بالا انجام مى‌شود.


۳.تعويض عکس شناسنامه ممنوع است. بنابراين، چنانچه عکس از شناسنامه جدا شود و يا به هر دليل تعويض آن ضرورى باشد، بر طبق مقررات، بايد شناسنامه تجديد شود.