۱. براى نام‌گذارى بايد يک نام ساده (مثل حسين، مريم) يا مرکب (مثل محمدعلى يا محمدمهدي) که عرفاً يک نام باشد انتخاب شود. استفاده از نام‌هايى که موجب وهن مقدسات اسلامى گردد و عناوين و القاب و نام‌هاى زننده و مستهجن و نام‌هايى که نامتناسب با جنس باشند ممنوع است. تشخيص نام‌هاى ممنوع با شوراى عالى ثبت احوال است.


تذکر: نام‌گذارى اقليت‌هاى دينى شناخته شده در قانون اساسى تابع زبان و فرهنگ دينى آنان است.


۲. اگر نام انتخاب شدهٔ قبلى از جمله نام‌هاى ممنوع باشد در صلاحيت هيئت حل اختلاف است و اگر از نام‌هاى ممنوع نباشد در صلاحيت دادگاه است.