- تذکر:

مهلت قانونى براى صدور شناسنامهٔ نوزاد ۱۵ روز پس از تولد اوست.

مدارک مورد نياز

۱. اصل شناسنامهٔ پدر و مادر نوزاد


۲. گواهى پزشک يا ماماى رسمى


۳. فيش بانکى واريز مبلغ ۲۰۰۰ ريال به حساب سازمان ثبت احوال


تذکر ۱: در مناطق دور افتاده و کوهستانى که دسترسى به پزشک يا مرکز بهداشتى نباشد شهادت دو نفر، جايگزين گواهى پزشک يا ماما مى‌شود.


تذکر ۲: در مورد ولادت يا وفات اطفال ايرانيان مقيم خارج از کشور، بايد به مأمور کنسولگرى ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديک‌ترين کنسولگرى و يا به سازمان ثبت احوال کشور مراجعه شود.