۱. در پاسخ به استعلام مراجع قضايى يا استعلام ادارات (براى اشتغال به کار افراد)، برگ تشخيص هويت از سوى ادارهٔ تشخيص هويت صادر مى‌شود.


۲. اشخاص متقاضى بايد به معرفى‌نامهٔ عکسدار خود شخصاً به ادارات تشخيص هويت در تهران يا شهرستان‌ها مراجعه کنند.