مدارک لازم

۱. ارائهٔ مدارک لازم براى تمديد گذرنامه بجز فيش بانکى


۲. در صورتى که که گذرنامه صادره از تهران نباشد، تنظيم و ارائهٔ دو برگ فرم و دو قطعه عکس و تصوير شناسنامه