مدارک مورد نياز

۱. تکميل برگ تعهد در شهرک آزمايش (در شهرستان‌ها در مناطق راهنمايى و رانندگى)


۲. سه قطعه عکس ۴?۳


۳. يک نسخه تصوير شناسنامه


۴. گواهى معاينهٔ جسمانى


۵. فيش بانکى پرداخت هزينه براساس تعرفهٔ قانونى

محل مراجعه

تهران: شهرک آزمايش


شهرستان‌ها: مناطق راهنمايى و رانندگى