مدارک مورد نياز

۱. گواهى معاينهٔ جسمانى (در مناطق راهنمايى و رانندگى انجام مى‌شود.)


۲. سه قطعه عکس ۴?۳


۳. يک نسخه تصوير شناسنامه


۴. فيش بانکى پرداخت هزينه براساس تعرفهٔ قانونى

محل مراجعه

تهران: شهرک آزمايش


شهرستان‌ها: مناطق راهنمايى و رانندگى