شرايط و مدارک لازم

۱. مراجعهٔ حضورى شخص مالک با اتومبيل


۲. سند اتومبيل


۳. شناسنامهٔ مالک


۴. اسناد مبنى بر سکونت مالک در تهران

محل مراجعه

براى اتومبيل اشخاص در شرکت ايران‌خودرو پلاک تحويل مى‌شود. و براى اتومبيل‌هايى که متعلق به سازما‌ن‌ها و ادارات باشند در شهرک آزمايش شماره و پلاک صادر مى‌شود.