شرايط درخواست‌کننده

متقاضى بايد داراى پنج سال سابقهٔ اقامت قانونى در کشور به استناد گذرنامهٔ وى باشد.

مدارک مورد نياز

۱. ۱۲ قطعه عکس


۲. تصوير گذرنامه


۳. تکميل برگ درخواست

محل مراجعه

تهران: بالاتر از ميدان ونک، جنب مجتمع ۱۲ فروردين، ادارهٔ کل اتباع و مهاجران خارجى


شهرستان‌ها: فرماندارى‌هاى محل سکونت