شرايط درخواست‌کننده

تمام افرادى که با فرد خارجى ازدواج مى‌کنند.

مدارک مورد نياز

۱. ۱۲ قطعه عکس


۲. تصوير شناسنامه


۳. تصوير گذرنامه

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل اتباع و مهاجران خارجى