کريم‌خان به هنگام فوت سه پسر داشت که به ترتيب سن عبارت بودند از ابوالفتح‌خان، محمد‌على‌خان و محمد‌ابراهيم‌خان، آخرين پسر کريم‌خان به هنگام مرگ پدر يازده ساله بود و هنوز بالغ نشده بود؛ از اين‌رو خاندان زند بر محور قدرت‌يابى دو پسر ديگر وکيل صف‌آرائى کردند. نظرعلى‌خان سردار بزرگ زند همراه فرزند وي، پسران شيخ‌على‌خان، ولى‌خان و فرزندان محمد‌خان، برگرد ابوالفتح‌خان پسربزرگ خان زند جمع شدند. محمدعلى‌خان پسر ديگر وکيل حمايت زکى‌خان و همفکران وى را پذيرفت؛ بنابراين بزرگان زند در دو صف يکى به رهبرى زکى‌خان و ديگرى به رهبرى نظر على‌خان به جان هم افتادند و طى سه روز مبارزه سرانجام زکى‌خان با حيله و نيرنگ، جمعى از پايه‌گذاران و دليران سلسله زند نظير نظرعلى‌خان، کلبعلى‌خان، ولى خان و طاهرخان را که تعداد آنها به شانزده نفر مى‌رسيد به قتل رسانيد و بر اوضاع پايتخت مسلط شد. در اين مدت جنازه کريم‌خان در اندرون کوشک، بى‌عسل و کفن باقى مانده بود. در پايان سه روز جنازه را به آئين شاهان و برحسب وصيت خان در عمارت کلاه‌فرنگى باغ ارگ در قبرى که براى خود ساخته بود، دفن کردند.


زکى‌خان ابوالفتح‌خان را به سلطنت برداشت، ولى طولى نکشيد که محمد‌على‌خان، پسر ديگر کريم‌خان، را با وى شريک کرد و در حقيقت خود زمام امور را در دست گرفت (تاريخ‌گيتى‌گشا؛ ص ۷۳-۷۴).