با پايان حکومت نصربن احمد ساماني، دوران اقتدار و شکوفائى سياسى سلسله سامانى سپرى شد و آن دودمان نام‌آور وارد دوره‌اى جديد از حيات تاريخى خويش گرديد. اغلب محققان از اين مرحله جديد با عنوان عصر ضعف و انحطاط دولت سامانيان ياد مى‌کنند. در خلال مباحث عواملى که به مرور موجب سستى ارکان نظام امارت سامانيان شد مورد توجه و بررسى قرار مى‌گيرد.