پس از مرگ اسکندر شورش و طغيان در قلمرو وى شروع شد و هر يک از سرداران اسکندر با دستيابى به قسمتى از آن قلمرو، خود را جانشين اسکندر دانستند تا انکه يکى از سرداران اسکندر به نام سلوکوس توانست بر ديگران پيشى گيرد و قسمت مهمى از آسياى غربى را مطيع خود سازد و سلسلهٔ سلوکيان را تأسيس نمايد (۳۱۲ ق‌م) آنها مدت هشتاد سال بربخش بزرگى از غرب ايران سلطنت کردند ولى در قلمرو آنها تقريباً هيچگاه آرامش وجود نداشت. در اين دوره اشکانيان در شرق ايران برخاستند که منجر به جنگ‌هائى ميان آنها و سلوکيان شد. در اين دوره تمدن يونانى در ايرانيان ساکن شهرها تأثير کرد. اين تأثير در روستائيان کمتر بود. کارهاى هنرى ايران در اين دوره به سه دسته تقسيم مى‌شود: ايراني؛ يونانى و ايراني؛ يوناني. عاقبت همان دلايلى که باعث انقراض هخامنشيان شده بود چون جنگ و کشورگشائي، توطئه‌هاى درباري، آشوب‌‌هاى داخلى و .... باعث انقراض سلوکيان نيز شد.