شجرهٔ سلسلهٔ صفاريان
 ليث صفار
                           
     
۱. يعقوب ليث
۲۴۷ تا ۲۶۵
على ۲. عمرو ليث ۲۶۵ تا ۲۸۷
   
  محمدبن عمرو
فوت ۲۷۴
                             
         
۵. محمدبن على ۲۹۸   ۴. ليث‌بن على ۲۹۶ تا ۲۹۸ ۳. طاهربن محمد صفارى ۲۸۷ تا ۲۹۶ يعقوب
     
معدل
بن على
خلف عمروبن يعقوب
۲۹۹ تا ۳۰۰
 
محمد
 
ابوجعفر احمد ۳۱۱ تا ۳۵۲
 
خلف‌بن احمد ۳۵۲ تا ۳۹۳

يعقوب ليث (۲۴۷ تا ۲۶۵ هجرى قمرى)

عيّارى سيستانى بود که تدريجاً کار وى بالا گرفت. او ابتدا عمّار خارجى و سپس دولت طاهريان را از بين برد. پس از آن خراسان و کرمان را گرفت و در جنگ با حسن‌بن زيد علوى وى را شکست داد و سپس متوجه فارس شد و از آنجا به‌سوى واسطه رفت. معتمد خليفهٔ عباسى از فتوحات او به هراس افتاده بود سپاهى جهت مقابله با وى فرستاد که يعقوب ليث را شکست داد. يعقوب اندکى پس از اين واقعه به‌دليل بيمارى درگذشت.

عمرو و جانشين او

عمرو (۲۶۵ تا ۲۸۷ هجرى قمري) جانشين او بردار يعقوب در ظاهر از خليفهٔ عباسى اطاعت مى‌نمود ولى در واقع خراسان و سيستان کاملاً مستقل بود. خليفه امارت اصفهان و کرمان و فارس را نيز به او داد. او در جنگى که با اسماعيل سامانى به تحريک خليفه، که از عمرو بيم داشت، انجام داد شکست خورد. اسماعيل او را نزد خليفه فرستاد و او را در زندان کشتند.


پس از عمرو، ابوالحسن طاهربن محمد (۲۸۷ تا ۲۹۶)، ليث‌بن على‌بن‌ ليث (۲۹۶ تا ۲۹۸) و محمدبن على (۲۹۸) از اين خاندان حکومت کردند. محمد‌بن على به‌دست سامانيان اسير شد. پنجاه سال بعد صفاريان مجدداً سربلند کردند و از ۳۱۱ تا ۳۹۳ حکومت سيستان را داشتند تا آنکه به‌دست غزنويان منقرض شدند.