مؤسس اين سلسله شرف‌الدين مظفر اوّل بود. او در خدمت قراختائيان کرمان و ايلخانان بود. جانشين او مبارزالدين محمد کرمان و فارس را گرفت و به‌دست پسران او شاه‌شجاع و شاه‌محمود برکنار شد و بين اخلاف او بر سر حکومت اختلاف و درگيرى پيش آمد. فارس، کرمان، يزد، اصفهان و برخى نقاط خوزستان جزو قلمرو آنها بودند. با استيلاء تيمور اين خاندان منقرض شد. نام امراى اين سلسله در اشعار حافظ و عبيد زاکانى ذکر شده است.

جدول آل‌مظفر (۷۱۳ تا ۷۹۵ هجرى قمرى)

آل مظفر
(حدود ۷۱۳ تا ۷۹۵ هجرى قمرى)
نام پادشاه دوران حکومت
مبارزالدين محمد ۷۱۸ تا ۷۵۹
شاه محمود و شاه شجاع ۷۵۹ تا ۷۸۶
سلطان زين‌العابدين ۷۸۶ تا ۷۸۹
شاه منصور و شاه يحيي ۷۸۹ تا ۷۹۵