- آل‌جلاير / ايلکانيان (۷۳۶ تا ۸۱۴ هجرى قمرى):

ايلکانيان سلسله‌اى مغول‌نژاد بودند که مدتى مستقل و مدتى نيز باجگذار شاهرخ تيمورى بودند. آنها تا قدرت گرفتن آق‌قويونلوها و قراقويونلوها در عراق و آذربايجان حکومت داشتند. در زمان آنها بغداد دوباره رونق گرفت. پادشاهان اين سلسله به ادب و هنر علاقمند بودند و سلمان ساوجى عبيد زاکانى در دربار آنها مى‌زيستند. مقتدرترين پادشاه اين سلسله سلطان ‌‌اويس‌ جلاير بود. سلطنت جلايريان به‌دست ترکمانان قراقويونلو برافتاد.


- چوپانيان (۷۳۸ تا ۷۵۸ هجرى قمرى):

چوپانيان نيز از امراى مغول‌نژاد و منسوب به اميرچوپان (اميرنويان) بودند. اميرچوپان از امراى ابوسعيد بهادر بود که در آخر بر او شوريد و عاقبت به‌دست ملک‌غياث‌الدين کرت کشته شد. امراى چوپانى دو نفر بودند: امير شيخ حسن کوچک و ملک اشرف چوپانى که پس از شيخ حسن در اران و آذربايجان حکومت کرد. با کشته شدن او به‌دست اميرقبچاق، سلسلهٔ چوپانيان منقرض شد.