سلسله‌اى از امراى فارس منسوب به شرف‌الدين محمود شاه اينجو که در خدمت ايلخانان بود. مهم‌ترين فرد اين خاندان شيخ ابواسحاق است که ملک اشرف چوپانى را از قلمرو خود راند. با قتل ابواسحاق اين خاندان منقرض شد.

سربداران (۷۳۷ تا ۷۸۸ هجرى قمرى )

سلسله‌اى از امراى محلى سبزوار بودند که ۵۰ سال در سبزوار و اطراف آن فرمانروائى کردند. اولين کسى از ايشان که مردم را عليه مغولان فرا خواند عبدالرزاق سربدارى بود. ۹ تن از ۱۲ تن امراى اين خاندان به قتل رسيدند. در دورهٔ آنها وضع زندگى مردم بهبود يافت و سبزوار به يکى از بزرگ‌ترين و پررونق‌ترين شهرها مبدل شد. ايشان پيرو مذهب تشيع بودند و کتاب شرح لمعه که حتى امروز هم از کتب معروف است در زمان ايشان تأليف شد.


سربداران
(۷۳۷ تا ۷۸۸ هجرى قمرى)
  دوران حکومت
مؤسس : عبدالرزاق سربدارى ۷۳۷ تا ۷۸۸
آيتمور ۷۴۴ تا ۷۴۶
کلواسفنديار ۷۴۷ تا ۷۴۸ يا ۷۴۹
فضل‌الله سربدارى ۷۴۸ تا ۷۴۹ (هفت ماه)
على شمس‌الدين ۷۴۸ تا ۷۵۳
يحى کرابي ۷۵۳ تا ۷۵۹
ظهيرالدين کرابي ۷۵۹ تا ۷۶۰
حيدر سربدارى ۷۶۰ تا ۷۶۱
لطف‌الله سربدارى ۷۶۰ تا ۷۶۲
حسن دامغانى ۷۶۲ تا ۷۶۶
على مؤيد ۷۶۶ تا ۷۸۸

آل‌کُرت (حدود ۶۴۳ تا ۷۹۱ هجرى قمرى)

اين خاندان در خراسان حکومت مى‌کردند. مؤسس اين سلسله شمس‌الدين کُرت نام داشت. مرکز حکومت آنها هرات بود. با استيلاء تيمور با قبول تابعيت او باقى ماندند.


اين سلسله‌ها بيشتر از آنکه داراى اهميت سياسى باشند در تاريخ ادبيات ايران و به خاطر تربيت اهل علم و ادب داراى اهميت هستند. اين سلسله‌ها به‌دست يکديگر يا به‌دست اميرتيمور از بين رفتند.


آل‌کُرت (حدود ۶۴۳ تا ۷۹۱ هجرى قمرى)
مؤسس: شمس‌الدين کُرت
دوران حکومت
رکن‌الدين کرت ۶۷۷ تا ۶۸۲
فخرالدين کرت ۶۸۲ تا ۷۰۸
غياث‌الدين اول کرت ۷۰۸ تا ۷۲۹
غياث‌الدين دوم کرت ۷۷۱ تا ۷۹۱