با مرگ ابوسعيد، سرداران ايلخانى يا خاندان‌هائى که در نقاط مختلف حکومت مى‌کردند و قبل از آن نيز داعيهٔ استقلال داشتند سربلند کردند که از آن بين ۵ سلسله از بقيه معروف هستند.