آقامحمدخان پسر محمدحسن‌خان قاجار بود که پس از کشته‌شدن پدر وى که از مدعيان حکومت کريم‌خان بود تا زمان مرگ کريم‌خان در شيراز بود و مورد لطف و طرف مشورت کريم‌خان. در هنگام مرگ کريم‌خان او در خارج از شهر شيراز بود و چون خبر را شنيد به استرآباد رفت و پس از غلبه برادران وى و مطيع ساختن شمال مدتى يکى از شاهزادگان صفوى موسوم به سلطان‌محمدثانى را در تهران به سلطنت برداشت. سپس نواحى مرکزى ايران را گرفت و لطفعلى‌خان را در بم دستگير و با شقاوت زيادى کشت و با مردم کرمان نيز در نهايت قساوت رفتار کرد. و به قفقاز لشکر کشيد. تفليس را فتح و غارت کرد و به‌دنبال آن ايروان نيز تسليم شد. در بازگشت در ۱۲۱۰ در تهران تاجگذارى کرد. سپس به خراسان رفت و شاهرخ‌ميرزا را خلع کرد و بر خزائن او دست يافت. سپس به بهانهٔ دفع روس‌ها که به تفليس لشکر کشيده بودند مجدداً عازم قفقاز شد و قلعهٔ شوشى را تصرف کرد و بر خزائن او دست يافت. سپس به بهانهٔ دفع روس‌ها که به تفليس لشکر کشيده بودند مجدداً عازم قفقاز شد و قلعهٔ شوشى را تصرف کرد امّا چند روز بعد در همانجا به‌دست چند تن از خدمه‌ خود که قصد کشتن آنها را داشت به قتل رسيد. جنازهٔ او را در نجف دفن کردند. آقامحمدخان خرابى و ويرانى بسيارى براى ايران به بار آورد ولى در دوران حکومت او ايران مجدداً يکپارچه شد.